ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਬਾਹਮਾਸ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਬਾਹਮਾਸ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਹਮਾਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Andros 26.8 °C
ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਵਿਡੇਨ੍ਸ 26.6 °C
ਨੈਸੈਯਾ 26.4 °C
Eleuthera 26.4 °C
ਫ੍ਰੀਪੋਰਟ 26 °C
Abaco ਟਾਪੂ 25.9 °C
Grand ਬੇਹਾਮਾ 25 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!