ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਬਾਹਮਾਸ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਬਾਹਮਾਸ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਹਮਾਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Grand ਬੇਹਾਮਾ 26.7 °C
ਫ੍ਰੀਪੋਰਟ 26.7 °C
ਨੈਸੈਯਾ 26.5 °C
ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਵਿਡੇਨ੍ਸ 26.5 °C
Andros 26.4 °C
Eleuthera 26.3 °C
Abaco ਟਾਪੂ 26.1 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!