ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਬਾਹਮਾਸ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਬਾਹਮਾਸ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਹਮਾਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Grand ਬੇਹਾਮਾ 29.6 °C
ਫ੍ਰੀਪੋਰਟ 29.4 °C
ਨੈਸੈਯਾ 29.3 °C
ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਵਿਡੇਨ੍ਸ 29.3 °C
Andros 29.1 °C
Abaco ਟਾਪੂ 29 °C
Eleuthera 29 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!