ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਬਾਹਮਾਸ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਬਾਹਮਾਸ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਹਮਾਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Andros 24.5 °C
ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਵਿਡੇਨ੍ਸ 24.4 °C
ਫ੍ਰੀਪੋਰਟ 24.4 °C
ਨੈਸੈਯਾ 24.3 °C
Eleuthera 24.3 °C
Abaco ਟਾਪੂ 23.9 °C
Grand ਬੇਹਾਮਾ 23.6 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!