ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Sankt Anton 12.3 °C
Liechtenstein 12.3 °C
Lech 12.3 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!