ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Lech 4.8 °C
Liechtenstein 4.7 °C
Sankt Anton 4.7 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!