ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੇਲੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਡਾਰ੍ਵਿਨ 30.1 °C
ਕੇਰ੍ਨ੍ਸ 27.5 °C
ਫਰੇਜ਼ਰ 25.1 °C
ਬ੍ਰਿਜ਼੍ਬੇਨ 24 °C
ਸਿਡਨੀ 22.4 °C
ਪਰ੍ਤ 21.6 °C
ਆਡੇਲੇਡ 19.7 °C
ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ 17.9 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!