ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੇਲੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਡਾਰ੍ਵਿਨ 30 °C
ਕੇਰ੍ਨ੍ਸ 29.2 °C
ਫਰੇਜ਼ਰ 27.3 °C
ਬ੍ਰਿਜ਼੍ਬੇਨ 26.7 °C
ਪਰ੍ਤ 23.3 °C
ਸਿਡਨੀ 23.3 °C
ਆਡੇਲੇਡ 22.5 °C
ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ 21.6 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!