ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੇਲੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਡਾਰ੍ਵਿਨ 31.2 °C
ਕੇਰ੍ਨ੍ਸ 28.5 °C
ਫਰੇਜ਼ਰ 26.3 °C
ਬ੍ਰਿਜ਼੍ਬੇਨ 25.6 °C
ਪਰ੍ਤ 21.5 °C
ਸਿਡਨੀ 21.1 °C
ਆਡੇਲੇਡ 20.1 °C
ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ 19.3 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!