ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੇਲੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਡਾਰ੍ਵਿਨ 25.4 °C
ਕੇਰ੍ਨ੍ਸ 22.9 °C
ਬ੍ਰਿਜ਼੍ਬੇਨ 19.6 °C
ਫਰੇਜ਼ਰ 19.4 °C
ਪਰ੍ਤ 18.3 °C
ਸਿਡਨੀ 18.2 °C
ਆਡੇਲੇਡ 13.3 °C
ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ 11.1 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!