ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਆਸਟਰੇਲੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਡਾਰ੍ਵਿਨ 25.9 °C
ਕੇਰ੍ਨ੍ਸ 23.4 °C
ਫਰੇਜ਼ਰ 19.5 °C
ਬ੍ਰਿਜ਼੍ਬੇਨ 18.9 °C
ਸਿਡਨੀ 17.7 °C
ਪਰ੍ਤ 17.6 °C
ਆਡੇਲੇਡ 13 °C
ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ 10.9 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!