ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਅਰਮੀਨੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਅਰਮੀਨੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਰਮੀਨੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਯੇਰੇਵਨ 2 °C
Jermuk 1.6 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!