ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਅਰਜਨਟੀਨਾ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਬ੍ਵੇਨੋਸ ਏਰਰ੍ਸ 24.9 °C
ਮਾਰ ਡੇਲ ਪ੍ਲਾਟਾ 18.6 °C
Miramar 17.9 °C
ਪ੍ਵੇਰ੍ਟੋ ਮਾਡ੍ਰਿਨ 15.7 °C
ਸਨ ਕਾਰ੍ਲੋਸ ਦੇ ਬਰਿਲੋਚੇ 11.5 °C
ਉਸ਼ੁਆਇਆ 8.2 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!