ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਅਲਜੀਰੀਆ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਅਲਜੀਰੀਆ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਲਜੀਰੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਆਲ੍ਜਿਯਰ੍ਸ 15.7 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!