Negara popular

Syarat-syarat Penggunaan

1. Syarat

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan laman web Terma dan Syarat Penggunaan ini, semua undang-undang dan peraturan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk sementara memuat turun satu salinan dari bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web Meteodb untuk tontonan peribadi, bukan komersial sementara sahaja. Peruntukan lesen, tidak pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
  • mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  • Bahan yang digunakan untuk tujuan komersial atau untuk mana-mana paparan awam (komersil atau bukan komersil);
  • cuba untuk menyusun atau reverse engineer mana-mana perisian yang terkandung di laman web Meteodb;
  • mengeluarkan apa-apa hak cipta atau proprietari lain dari bahan-bahan; atau
  • memindahkan bahan-bahan kepada orang lain, "cermin" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
Lesen ini akan tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan pada bila-bila masa Meteodb. Apabila menamatkan tontonan anda bahan-bahan ini atau atas penamatan lesen ini, anda perlu memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Keengganan

Bahan-bahan di laman web ini adalah Meteodb disediakan "seperti seadanya". Meteodb membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tanpa had, waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran hak harta intelek atau pelanggaran hak-hak lain. Di samping itu, Meteodb tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web atau selainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tersebut atau mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

4. Sekatan

Dalam apa keadaan Meteodb.com atau pembekalnya akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web yang Meteodb dalam walaupun Meteodb Meteodb atau wakil yang diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, batasan ini tidak mungkin dikenakan kepada anda.

5. Perubahan dan pembetulan

Bahan-bahan yang dibentangkan di laman web Meteodb boleh termasuk teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. Tidak Meteodb menjamin bahawa mana-mana bahan-bahan di laman web adalah tepat, lengkap atau semasa. Meteodb boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Meteodb tidak, bagaimanapun, membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. Pautan

Meteodb tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web Internet, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman-laman tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan Meteodb tapak. Penggunaan mana-mana laman web tersebut atas risiko anda sendiri.

7. Perubahan Terma Penggunaan

Meteodb boleh menyemak semula syarat-syarat penggunaan laman web ini pada setiap masa tanpa sebarang notis. Dengan menggunakan laman ini, anda bersetuju untuk terikat manakala versi semasa Terma Penggunaan ini.

Terma dan syarat yang terpakai bagi penggunaan laman web umum.
Beritahu kami dan berkongsi dengan rakan-rakan anda!