ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

ബായര്നെമവൌത് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 20.5°C ജൂലൈ. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 14.6°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 8.1°C ഫെബ്രുവരി. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 4.9°C ഫെബ്രുവരി.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 17.9°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 7.6°C നിശ്ചിത മാര്ച്ച്.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 80.9 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഡിസംബർ. മിനിമം വർഷപാതം — 36.5 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി സെപ്തംബര്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!