ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Milano — മാസം കാലാവസ്ഥ

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 29.3°C ജൂലൈ. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 18.9°C ജൂലൈ. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 6.4°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 2.3°C ജനുവരിയിൽ.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 131.3 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി മെയ്. മിനിമം വർഷപാതം — 45.3 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജനുവരിയിൽ.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!