ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Milano — മാസം കാലാവസ്ഥ

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 29.5°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 19.4°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 6.5°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 2.5°C ജനുവരിയിൽ.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 132.6 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി നവംബര്. മിനിമം വർഷപാതം — 42 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജനുവരിയിൽ.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!