ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

മിശ്മാ Lubrense — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 30.2°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 26.7°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 12.1°C ഫെബ്രുവരി. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 10.1°C ഫെബ്രുവരി.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 26.7°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 14.2°C നിശ്ചിത മാര്ച്ച്.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 101.6 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഫെബ്രുവരി. മിനിമം വർഷപാതം — 16 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ആഗസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!