ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Garmisch Partenkirchen — മാസം കാലാവസ്ഥ

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 21.5°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 8.9°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — -0.8°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — -8.4°C ഫെബ്രുവരി.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 247.9 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജൂണ്. മിനിമം വർഷപാതം — 62.4 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഫെബ്രുവരി.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!