ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

ഏയാല്ബായര്ഗ് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 20.7°C ജൂലൈ. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 14.4°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 2.9°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 0.7°C ഫെബ്രുവരി.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 19.2°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 0.7°C നിശ്ചിത ഫെബ്രുവരി.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 81.2 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ആഗസ്റ്റ്. മിനിമം വർഷപാതം — 34.6 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഏപ്രിൽ.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!