ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Podebrady — മാസം കാലാവസ്ഥ

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 24.5°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 15°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 0.5°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — -2.2°C ജനുവരിയിൽ.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 70.1 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി മെയ്. മിനിമം വർഷപാതം — 25.7 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഫെബ്രുവരി.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!