ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ബഹ്റൈൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ബഹ്റൈൻ
വെള്ളം താപനില ബഹ്റൈൻ (നിലവിലെ മാസം)
Muharraq 32.9 °C
അൽ-ബാരേന് 32.8 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!