ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ബഹാമാസ് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ബഹാമാസ്
വെള്ളം താപനില ബഹാമാസ് (നിലവിലെ മാസം)
ആംഡ്രാസ് 26.9 °C
ന്യൂ പ്രൊവിഡൻസ് 26.7 °C
ന്യാസ്യായ 26.6 °C
Eleuthera 26.5 °C
ഫ്രീപോർറ്റ് 26.2 °C
Abaco ദ്വീപുകൾ 26.1 °C
ഗ്രാൻഡ് ബഹാമാസ് 25.2 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!