ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അസർബൈജാൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അസർബൈജാൻ
വെള്ളം താപനില അസർബൈജാൻ (നിലവിലെ മാസം)
അസ്താര 9.3 °C
ലങ്കരന് 9.1 °C
Neftcala 8.9 °C
Lobkatan 7.6 °C
ബാകൂ 7.6 °C
Mardakan 6.7 °C
Sumgayit 6.5 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!