ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അസർബൈജാൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അസർബൈജാൻ
വെള്ളം താപനില അസർബൈജാൻ (നിലവിലെ മാസം)
ലങ്കരന് 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
അസ്താര 19.4 °C
Lobkatan 18.2 °C
ബാകൂ 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!