ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അസർബൈജാൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അസർബൈജാൻ
വെള്ളം താപനില അസർബൈജാൻ (നിലവിലെ മാസം)
അസ്താര 16.8 °C
ലങ്കരന് 16.1 °C
Neftcala 15.6 °C
Lobkatan 14.3 °C
ബാകൂ 14.1 °C
Mardakan 13.5 °C
Sumgayit 13.3 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!