ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അസർബൈജാൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അസർബൈജാൻ
വെള്ളം താപനില അസർബൈജാൻ (നിലവിലെ മാസം)
ലങ്കരന് 27.7 °C
അസ്താര 27.6 °C
Neftcala 27 °C
Lobkatan 26.1 °C
ബാകൂ 26.1 °C
Mardakan 25.7 °C
Sumgayit 25.5 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!