ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഓസ്ട്രേലിയ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഓസ്ട്രേലിയ
വെള്ളം താപനില ഓസ്ട്രേലിയ (നിലവിലെ മാസം)
ഡാർവിൻ 30.1 °C
കേര്ന്സ് 27.5 °C
ഫ്രേസര് 25.1 °C
ബ്രിസ്ബേന് 24 °C
സിഡ്നി 22.4 °C
പെർത്ത് 21.6 °C
അഡ്ലെയ്ഡ് 19.7 °C
മെല്ബര്ന് ൽ 17.9 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!