ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഓസ്ട്രേലിയ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഓസ്ട്രേലിയ
വെള്ളം താപനില ഓസ്ട്രേലിയ (നിലവിലെ മാസം)
ഡാർവിൻ 30.2 °C
കേര്ന്സ് 29.1 °C
ഫ്രേസര് 27.2 °C
ബ്രിസ്ബേന് 26.7 °C
പെർത്ത് 23 °C
സിഡ്നി 22.7 °C
അഡ്ലെയ്ഡ് 22 °C
മെല്ബര്ന് ൽ 21.2 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!