ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അർമേനിയ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അർമേനിയ
വെള്ളം താപനില അർമേനിയ (നിലവിലെ മാസം)
Jermuk 12.8 °C
യെരേവാൻ 12.5 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!