ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അബ്ഘാസിയ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അബ്ഘാസിയ
വെള്ളം താപനില അബ്ഘാസിയ (നിലവിലെ മാസം)
Ochamchira 11.8 °C
Gudauta 11.6 °C
ന്യൂ ഏതോസ് 11.6 °C
Sukhumi 11.6 °C
Pitsunda 11.5 °C
Gagra 11.5 °C
Tsandryphsh 11.4 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!