ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಬಹಾಮಾಸ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಬಹಾಮಾಸ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಬಹಾಮಾಸ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಚಾಂಪಿನ್ 26.8 °C
NEW PROVIDENCE 26.6 °C
ನಸ್ಸಾವು 26.4 °C
Eleuthera 26.4 °C
Freeport 26 °C
Abaco ದ್ವೀಪಗಳು 25.9 °C
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಾಮಾ 25 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!