ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಬಹಾಮಾಸ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಬಹಾಮಾಸ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಬಹಾಮಾಸ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಚಾಂಪಿನ್ 24.5 °C
NEW PROVIDENCE 24.4 °C
Freeport 24.4 °C
ನಸ್ಸಾವು 24.3 °C
Eleuthera 24.3 °C
Abaco ದ್ವೀಪಗಳು 23.9 °C
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಾಮಾ 23.6 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!