ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟಿನ್ 12.3 °C
ಲೆಕ್ 12.3 °C
ಸಾಂಕ್ಟ್ ಆಂಟನ್ 12.3 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!