ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಡಾರ್ವಿನ್ 25.4 °C
ಕೈರ್ನ್ಸ್ 22.9 °C
ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ 19.6 °C
ಫ್ರೇಸರ್ 19.4 °C
ಪರ್ತ್ 18.3 °C
ಸಿಡ್ನಿ 18.2 °C
ಅಡಿಲೇಡ್ 13.3 °C
ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ 11.1 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!