ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅರ್ಮೇನಿಯ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅರ್ಮೇನಿಯ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅರ್ಮೇನಿಯ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Jermuk 12.8 °C
ಯೆರೆವಾನ್ 12.5 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!