ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព
ការ​ប្រៀប​ធៀប​អាកាសធាតុ

Dnepropetrovsk — អាកាសធាតុ ខែ​កក្កដា

28.6°C សីតុណ្ហភាព​ពេល​ថ្ងៃ 18.8°C សីតុណ្ហ​ភ​ព្រ​យប់ 21 ថ្ងៃ​ពន្លឺថ្ងៃ 15.1-16 ស៊ុន (ម៉ោង​) 3 ថ្ងៃ​វស្សា 38.7 ម​ម ទឹកភ្លៀង 0°C សីតុណ្ហភាព​ទឹក
សីតុណ្ហភាព​ខ្យល់
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​អតិបរមា 37.3°C — 17 កក្កដា 2016.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អតិបរមា 25°C — 28 កក្កដា 2018.
ការ​សី​តុ​ណ្ហា​អប្បបរមា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ 18°C — 9 កក្កដា 2017.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អប្បបរមា 12°C — 22 កក្កដា 2013.
ថ្ងៃ​ពន្លឺថ្ងៃ​, ពពក​និង​អាប់អួរ
ទឹកភ្លៀង, ម​ម
ទឹកភ្លៀង​អតិបរមា 51 ម​ម — ឧសភា. ទឹកភ្លៀង​អប្បបរមា 25.7 ម​ម — កុម្ភៈ.
ល្បឿន​ខ្យល់, គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង
ល្បឿន​ខ្យល់​អតិបរមា 17.4 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង — មីនា. ល្បឿន​ខ្យល់​អប្បបរមា 13.2 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង — មិថុនា.
ចំនួន​ម៉ោង​នៃ​ការ​ព​ន្ល​ឺ​ថ្ង
ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ព​ន្ល​ឺ​ថ្ង 12 ម៉ោង​។ — កក្កដា. ចំនួន​អប្បបរមា​នៃ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ 2.4 ម៉ោង​។ — មករា.
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!