ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព
ការ​ប្រៀប​ធៀប​អាកាសធាតុ

Maiori — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ខ្យល់​ដោយ​ខែ
ការ​សី​តុ​ណ្ហា​ហ​អតិបរមា — 31.5°C ខែ​សីហា. សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ជា​មធ្យម​អតិបរមា​យប់ — 21.1°C ខែ​សីហា. សីតុណ្ហភាព​ជា​មធ្យម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​អប្ប​រ​មា — 11.2°C នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា. សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អប្បបរមា​ជា​មធ្យម — 6.7°C នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ទឹក​ដោយ​ខែ
សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា​ជា​មធ្យម​នៃ​ទឹក — 26.5°C ថេរ ខែ​សីហា. សីតុណ្ហភាព​អប្ប​រ​មា​នៃ​ទឹក​ដែល​ជា​មធ្យម — 14.2°C ថេរ ខែ​មិនា.
ទឹកភ្លៀង, ម​ម
ទឹកភ្លៀង​អតិបរមា — 107.8 ម​ម វា​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ខែ​មិនា. ទឹកភ្លៀង​អប្បបរមា — 32.3 ម​ម វា​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ខែ​សីហា.
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!