ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព
ការ​ប្រៀប​ធៀប​អាកាសធាតុ

Esbjerg — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ខ្យល់​ដោយ​ខែ
ការ​សី​តុ​ណ្ហា​ហ​អតិបរមា — 19.2°C ខែ​សីហា. សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ជា​មធ្យម​អតិបរមា​យប់ — 15.6°C ខែ​សីហា. សីតុណ្ហភាព​ជា​មធ្យម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​អប្ប​រ​មា — 3.7°C ខែ​កុម្ភៈ. សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អប្បបរមា​ជា​មធ្យម — 1.8°C ខែ​កុម្ភៈ.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ទឹក​ដោយ​ខែ
សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា​ជា​មធ្យម​នៃ​ទឹក — 18.5°C ថេរ ខែ​សីហា. សីតុណ្ហភាព​អប្ប​រ​មា​នៃ​ទឹក​ដែល​ជា​មធ្យម — 2.6°C ថេរ ខែ​កុម្ភៈ.
ទឹកភ្លៀង, ម​ម
ទឹកភ្លៀង​អតិបរមា — 107.7 ម​ម វា​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ខែ​កញ្ញា. ទឹកភ្លៀង​អប្បបរមា — 35.7 ម​ម វា​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ខែ​មេសា.
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!