ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

បង់​ក្លា​ដែ​ស — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, បង់​ក្លា​ដែ​ស
សីតុណ្ហភាព​ទឹក បង់​ក្លា​ដែ​ស (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Chittagong 28.5 °C
Coxs Bazar 28.3 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!