ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព
ការ​ប្រៀប​ធៀប​អាកាសធាតុ

Naftalan — អាកាសធាតុ​ខែ

សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ខ្យល់​ដោយ​ខែ
ការ​សី​តុ​ណ្ហា​ហ​អតិបរមា — 33.2°C ខែ​សីហា. សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ជា​មធ្យម​អតិបរមា​យប់ — 23.9°C ខែ​កក្កដា. សីតុណ្ហភាព​ជា​មធ្យម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​អប្ប​រ​មា — 7.1°C នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា. សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អប្បបរមា​ជា​មធ្យម — 2.8°C នៅ​ក្នុង​ខែ​មករា.
ទឹកភ្លៀង, ម​ម
ទឹកភ្លៀង​អតិបរមា — 33.3 ម​ម វា​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ខែ​តុលា. ទឹកភ្លៀង​អប្បបរមា — 8.9 ម​ម វា​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ទុក ខែ​កក្កដា.
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!