ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អា​មេ​នី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អា​មេ​នី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អា​មេ​នី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Jermuk 17.8 °C
ទីក្រុង YEREVAN 17.5 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!