ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អាល់បានី — អាកាសធាតុ ខែ​តុលា, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

អាកាសធាតុ​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង
ទីក្រុង ទិវា រាត្រី ពពក ភ្លៀង ទឹកភ្លៀង ទឹក​សមុទ្រ ស៊ុន
Berat 22.3 °C 12.3 °C 7 ថ្ងៃ 5 ថ្ងៃ 56.7 ម​ម 22.1 °C 9.1 ម៉ោង​។
Durres 21.3 °C 12.4 °C 6 ថ្ងៃ 6 ថ្ងៃ 90.2 ម​ម 22 °C 8.7 ម៉ោង​។
Ksamil 23.1 °C 18.7 °C 5 ថ្ងៃ 6 ថ្ងៃ 96.4 ម​ម 22.8 °C 8.9 ម៉ោង​។
Saranda 20.3 °C 9.9 °C 7 ថ្ងៃ 5 ថ្ងៃ 76.1 ម​ម 22.8 °C 8.5 ម៉ោង​។
Tirane 21.4 °C 12.4 °C 7 ថ្ងៃ 6 ថ្ងៃ 91.1 ម​ម 21.6 °C 8.7 ម៉ោង​។
Vlora 21.4 °C 17.4 °C 7 ថ្ងៃ 6 ថ្ងៃ 82.4 ម​ម 22.3 °C 8.9 ម៉ោង​។
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!