ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អាល់បានី — អាកាសធាតុ ខែ​មិនា, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

អាកាសធាតុ​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង
ទីក្រុង ទិវា រាត្រី ពពក ភ្លៀង ទឹកភ្លៀង ទឹក​សមុទ្រ ស៊ុន
Berat 15.5 °C 6 °C 8 ថ្ងៃ 6 ថ្ងៃ 90.6 ម​ម 14.4 °C 8.2 ម៉ោង​។
Durres 14.5 °C 6.3 °C 9 ថ្ងៃ 8 ថ្ងៃ 112 ម​ម 14.3 °C 8 ម៉ោង​។
Ksamil 15.1 °C 11.7 °C 9 ថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ 114.7 ម​ម 14.8 °C 7.8 ម៉ោង​។
Saranda 13.1 °C 3.9 °C 8 ថ្ងៃ 9 ថ្ងៃ 153.2 ម​ម 14.8 °C 7.2 ម៉ោង​។
Tirane 14.5 °C 6.3 °C 9 ថ្ងៃ 8 ថ្ងៃ 112.5 ម​ម 13.8 °C 8 ម៉ោង​។
Vlora 14.5 °C 10.7 °C 9 ថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ 97 ម​ម 14.7 °C 8.2 ម៉ោង​។
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!