વિખ્યાત દેશો

Tumen અને Tarusa — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Tumen (રશિયા)
Tarusa (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
વરસાદ સરખામણી
Tumen અને Tarusa સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Tumen
Tarusa
ઓગસ્ટસ 15 દિવસ
જુલાઈ 15 દિવસ
જૂન 14 દિવસ
ઓગસ્ટસ 19 દિવસ
જૂન 15 દિવસ
મે 14 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
જુલાઈ 23.9 °C
જૂન 22.4 °C
ઓગસ્ટસ 22 °C
જુલાઈ 23.7 °C
ઓગસ્ટસ 23.2 °C
જૂન 21.5 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ -15.4 °C
ફેબ્રુઆરી -11.6 °C
ડિસે -11.4 °C
જાન્યુ -7 °C
ફેબ્રુઆરી -4.9 °C
ડિસે -3 °C
Rainiest મહિના
જુલાઈ 5 દિવસ
જૂન 4 દિવસ
ઓગસ્ટસ 4 દિવસ
જુલાઈ 8 દિવસ
જૂન 6 દિવસ
મે 5 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
એપ્રિલ 13.4 km / h
માર્ચ 12.7 km / h
મે 12.6 km / h
ડિસે 15.5 km / h
માર્ચ 15.2 km / h
જાન્યુ 14.6 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!