વિખ્યાત દેશો

Myshako અને લિપેટ્સ્ક — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Myshako (રશિયા)
લિપેટ્સ્ક (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
પાણી તાપમાન સરખામણી
વરસાદ સરખામણી
Myshako અને લિપેટ્સ્ક સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Myshako
લિપેટ્સ્ક
ઓગસ્ટસ 29 દિવસ
જુલાઈ 26 દિવસ
જૂન 23 દિવસ
ઓગસ્ટસ 21 દિવસ
જુલાઈ 17 દિવસ
મે 17 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
ઓગસ્ટસ 30.2 °C
જુલાઈ 29.1 °C
જૂન 26.2 °C
જુલાઈ 25.5 °C
ઓગસ્ટસ 25.1 °C
જૂન 22.9 °C
ગરમ પાણી (સમુદ્ર, સમુદ્ર)
ઓગસ્ટસ 26.2 °C
જુલાઈ 25.1 °C
સપ્ટે 23.9 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ 5.7 °C
ફેબ્રુઆરી 6.3 °C
ડિસે 7.5 °C
જાન્યુ -6.6 °C
ફેબ્રુઆરી -5.1 °C
ડિસે -2.8 °C
Rainiest મહિના
જૂન 7 દિવસ
જાન્યુ 6 દિવસ
જુલાઈ 6 દિવસ
જુલાઈ 6 દિવસ
મે 6 દિવસ
જૂન 6 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
ફેબ્રુઆરી 18.3 km / h
જાન્યુ 17.9 km / h
માર્ચ 17.6 km / h
ડિસે 16.7 km / h
ફેબ્રુઆરી 15.7 km / h
માર્ચ 15.7 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!