વિખ્યાત દેશો

Hanty માનસિયસ્ક અને Taman — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Hanty માનસિયસ્ક (રશિયા)
Taman (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
વરસાદ સરખામણી
Hanty માનસિયસ્ક અને Taman સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Hanty માનસિયસ્ક
Taman
જુલાઈ 15 દિવસ
જૂન 11 દિવસ
મે 9 દિવસ
જુલાઈ 28 દિવસ
ઓગસ્ટસ 28 દિવસ
જૂન 25 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
જુલાઈ 23.3 °C
જૂન 21.1 °C
ઓગસ્ટસ 19.1 °C
ઓગસ્ટસ 27.7 °C
જુલાઈ 27.5 °C
જૂન 24.7 °C
ઓગસ્ટસ 25.7 °C
જુલાઈ 25.5 °C
જૂન 23 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ -18.3 °C
ફેબ્રુઆરી -14.5 °C
ડિસે -14.3 °C
જાન્યુ 4.7 °C
ફેબ્રુઆરી 4.9 °C
ડિસે 6.9 °C
Rainiest મહિના
ઓગસ્ટસ 5 દિવસ
જૂન 4 દિવસ
સપ્ટે 4 દિવસ
જાન્યુ 4 દિવસ
જૂન 4 દિવસ
નવે 2 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
મે 14.3 km / h
માર્ચ 13.9 km / h
જૂન 13.8 km / h
ફેબ્રુઆરી 25.6 km / h
જાન્યુ 24.4 km / h
ડિસે 24.4 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!