વિખ્યાત દેશો

Dederkoy અને Veselovka — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Dederkoy (રશિયા)
Veselovka (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
પાણી તાપમાન સરખામણી
વરસાદ સરખામણી
Dederkoy અને Veselovka સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Dederkoy
Veselovka
ઓગસ્ટસ 29 દિવસ
જુલાઈ 26 દિવસ
જૂન 23 દિવસ
ઓગસ્ટસ 28 દિવસ
જુલાઈ 26 દિવસ
જૂન 23 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
ઓગસ્ટસ 29.2 °C
જુલાઈ 28.2 °C
જૂન 25.1 °C
ઓગસ્ટસ 29.6 °C
જુલાઈ 28.9 °C
જૂન 26 °C
ગરમ પાણી (સમુદ્ર, સમુદ્ર)
ઓગસ્ટસ 26.9 °C
જુલાઈ 25.6 °C
સપ્ટે 24.6 °C
ઓગસ્ટસ 25.6 °C
જુલાઈ 24.9 °C
સપ્ટે 22.9 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ 7.2 °C
ફેબ્રુઆરી 8 °C
ડિસે 8.9 °C
જાન્યુ 4.9 °C
ફેબ્રુઆરી 5.3 °C
ડિસે 6.8 °C
Rainiest મહિના
જાન્યુ 8 દિવસ
માર્ચ 8 દિવસ
ડિસે 8 દિવસ
જૂન 5 દિવસ
જાન્યુ 4 દિવસ
ડિસે 4 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
જાન્યુ 18 km / h
ફેબ્રુઆરી 16.5 km / h
ડિસે 16.3 km / h
ફેબ્રુઆરી 22.6 km / h
જાન્યુ 21.8 km / h
માર્ચ 21.8 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!