વિખ્યાત દેશો

ધ બહામાસ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ધ બહામાસ
પાણી તાપમાન ધ બહામાસ (વર્તમાન મહિનો)
ગ્રાન્ડ બહામાસ 29.6 °C
ફ્રીપોર્ટ 29.4 °C
નૅસૅયા 29.3 °C
ન્યૂ પ્રોવિડેન્સના 29.3 °C
એન્ડ્રોસ 29.1 °C
Abaco ટાપુઓ 29 °C
Eleuthera 29 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!