વિખ્યાત દેશો

ધ બહામાસ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ધ બહામાસ
પાણી તાપમાન ધ બહામાસ (વર્તમાન મહિનો)
ગ્રાન્ડ બહામાસ 26.7 °C
ફ્રીપોર્ટ 26.7 °C
નૅસૅયા 26.5 °C
ન્યૂ પ્રોવિડેન્સના 26.5 °C
એન્ડ્રોસ 26.4 °C
Eleuthera 26.3 °C
Abaco ટાપુઓ 26.1 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!