વિખ્યાત દેશો

ધ બહામાસ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ધ બહામાસ
પાણી તાપમાન ધ બહામાસ (વર્તમાન મહિનો)
એન્ડ્રોસ 24.5 °C
ન્યૂ પ્રોવિડેન્સના 24.4 °C
ફ્રીપોર્ટ 24.4 °C
નૅસૅયા 24.3 °C
Eleuthera 24.3 °C
Abaco ટાપુઓ 23.9 °C
ગ્રાન્ડ બહામાસ 23.6 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!