વિખ્યાત દેશો

ધ બહામાસ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ધ બહામાસ
પાણી તાપમાન ધ બહામાસ (વર્તમાન મહિનો)
એન્ડ્રોસ 26.8 °C
ન્યૂ પ્રોવિડેન્સના 26.6 °C
નૅસૅયા 26.4 °C
Eleuthera 26.4 °C
ફ્રીપોર્ટ 26 °C
Abaco ટાપુઓ 25.9 °C
ગ્રાન્ડ બહામાસ 25 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!