વિખ્યાત દેશો

ઓસ્ટ્રિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઓસ્ટ્રિયા
પાણી તાપમાન ઓસ્ટ્રિયા (વર્તમાન મહિનો)
લેશ 4.8 °C
લૈચટેંસ્ટેઇન 4.7 °C
સાંક્ટ એન્ટોન 4.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!