વિખ્યાત દેશો

અલજીર્યા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અલજીર્યા
પાણી તાપમાન અલજીર્યા (વર્તમાન મહિનો)
આલ્જિયર્સ 24.1 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!