વિખ્યાત દેશો

અબખાઝિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અબખાઝિયા
પાણી તાપમાન અબખાઝિયા (વર્તમાન મહિનો)
Gudauta 27.1 °C
ન્યૂ એથોસ 27.1 °C
Ochamchira 27 °C
Pitsunda 27 °C
સુખુમી 27 °C
Tsandryphsh 27 °C
Gagra 27 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!