વિખ્યાત દેશો

અબખાઝિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અબખાઝિયા
પાણી તાપમાન અબખાઝિયા (વર્તમાન મહિનો)
Ochamchira 23 °C
Gudauta 22.9 °C
ન્યૂ એથોસ 22.9 °C
સુખુમી 22.9 °C
Pitsunda 22.8 °C
Gagra 22.7 °C
Tsandryphsh 22.6 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!