વિખ્યાત દેશો

અબખાઝિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અબખાઝિયા
પાણી તાપમાન અબખાઝિયા (વર્તમાન મહિનો)
Gudauta 10.8 °C
Pitsunda 10.7 °C
ન્યૂ એથોસ 10.7 °C
સુખુમી 10.7 °C
Tsandryphsh 10.7 °C
Gagra 10.7 °C
Ochamchira 10.6 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!