વિખ્યાત દેશો

અબખાઝિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અબખાઝિયા
પાણી તાપમાન અબખાઝિયા (વર્તમાન મહિનો)
Ochamchira 11.8 °C
Gudauta 11.6 °C
ન્યૂ એથોસ 11.6 °C
સુખુમી 11.6 °C
Gagra 11.5 °C
Pitsunda 11.5 °C
Tsandryphsh 11.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!