વિખ્યાત દેશો

અબખાઝિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અબખાઝિયા
પાણી તાપમાન અબખાઝિયા (વર્તમાન મહિનો)
Tsandryphsh 9.1 °C
Gagra 9.1 °C
Ochamchira 9.1 °C
Pitsunda 9.1 °C
Gudauta 9.1 °C
ન્યૂ એથોસ 9.1 °C
સુખુમી 9.1 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!